Celem Fundacji jest świadczenie i propagowanie pomocy prawnej dla osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących (w tym dzieci i młodzieży) oraz kształtowanie i popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego w zakresie integracji społecznej.

Udzielamy wsparcia osobom z niepełnosprawnościami bez względu na stopień niepełnosprawności, opiekunom osób z niepełnosprawnościami, organizacjom i instytucjom działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Pomagamy również osobom potrzebującym, to jest dyskryminowanym ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, kolor skóry, narodowość, niepełnosprawność, płeć, wyznanie (w tym bezwyznaniowość), orientację seksualną, transpłciowość, wiek, przekonania polityczne, światopogląd, status społeczny i ekonomiczny, stan cywilny i rodzinny oraz osobom i grupom osób narażonych na społeczne wykluczenie, osobom i grupom osób będących w trudnej sytuacji życiowej, jak również ofiarom przemocy w rodzinie.

Fundacja wychodzi naprzeciw olbrzymiemu zapotrzebowaniu na działalność prawniczą wykonywaną „pro bono” na rzecz osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nie oznacza to jednak udzielania wyłącznie indywidualnych porad prawnych osobom z tych grup społecznych. Skupiamy się na globalnej działalności w zakresie zmian w całym systemie prawnym, czerpiąc za wzór modele funkcjonujące w państwach skandynawskich. Propagujemy szeroko pojętą edukację prawniczą, prowadzącą do efektywnej aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących.

Aktywizacja zawodowa, która jest jednym z etapów aktywizacji społecznej, nie jest możliwa bez pracodawców. Dlatego też jedną z docelowych grup, której Fundacja udziela w tym zakresie pomocy i wsparcia, są również pracodawcy. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami jest bowiem prawem, a nie obowiązkiem pracodawców, w związku z tym działalność Fundacji ukierunkowana jest na wszelkie formy aktywnej pomocy prawnej udzielanej pracodawcom w celu ułatwiania, wyjaśniania i zachęcenia do zatrudniania takich właśnie pracowników.

Fundacja poprzez edukację prawniczą zachęca osoby z niepełnosprawnościami do zakładania własnych organizacji, spółdzielni socjalnych czy własnej działalności gospodarczej. Fundacja prowadzi również działalność propagującą idee społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

 

Podstawowa działalność Fundacji

 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu prawnemu osób z niepełnosprawnościami oraz osób potrzebujących (w tym dzieci i młodzieży).
 2. Organizowanie, świadczenie i rozwijanie pomocy prawnej pro bono.
 3. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.
 4. Organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, wykładów, seminariów, konferencji i prezentacji.
 5. Prowadzenie poradnictwa internetowego.
 6. Współpraca z organami samorządowymi i państwowymi oraz innymi jednostkami (w tym - organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi) prowadzącymi działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących (w tym na rzecz dzieci i młodzieży).
 7. Opiniowanie oraz propozycje zmian regulacji prawnych.
 8. Zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących oraz działalności Fundacji, w tym m.in. upowszechnianie wiedzy dotyczącej praw osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących.
 9. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji, promowanie zasad równości i niedyskryminacji.
 10. Podejmowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości, dostępu obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności.
 11. Opracowywanie analiz prawnych, raportów i ekspertyz, przygotowywanie opinii prawnych z zakresu szeroko pojętej tematyki prawniczej dotyczącej osób z niepełnosprawnościami[i] (w tym m.in. weryfikacja umów dotyczących zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, umów z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych i ubezpieczeń na życie, prowadzenie negocjacji) oraz osób potrzebujących.
 12. Organizowanie dyżurów prawników - we współpracy z innymi organizacjami zajmującymi się pomocą na rzecz osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących. Przewidujemy również indywidualną pomoc pracodawcom w zakresie problemów związanych z zatrudnianiem pracowników z niepełnosprawnościami.
 13. Mediacje - Fundacja stoi na stanowisku, iż najlepszym sposobem na rozwiązywanie problemów pracodawców i pracowników z niepełnosprawnościami jest polubowne wyjaśnianie kwestii spornych. Mediacje prowadzone będą również w kwestiach spornych z organami administracji samorządowej i państwowej.
 14. Reprezentowanie beneficjentów Fundacji wobec władz i organów administracji państwowej, w tym przed sądami, a także samorządem terytorialnym i organizacjami oraz instytucjami społecznymi.

 


[i] Prawnicy z Fundacji ANTERIS opracowali: raport-ekspertyzę stanu prawnego w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza osób niewidomych i niedowidzących w Polsce w ramach projektu „Innowacyjny E-learning na rzecz niewidomych i niedowidzących” dla Fundacji WIDZIALNI (czerwiec/lipiec 2012 r.); analizy prawne w ramach programu „Zatrudnianie wspomagane” oraz analizy prawne w zakresie programu „Trener aktywności” dla Fundacji EUDAJMONIA (sierpień 2012 r.); analizę prawną w zakresie programu „Kontraktowanie usług rynku pracy” dla Fundacji IMAGO (sierpień/wrzesień 2012 r.).

 

Baza PPOP

 BPPOPmax

Grantodawcy

                            

         

                                                                                          

Patronat honorowy

Go to top

Ta strona internetowa używa plików Cookie. Używanie ich to strategiczna metoda działania większości stron internetowych. Jeżeli nie zgadzasz się z ich polityką zamknij przeglądarkę. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information