Mowa nienawiści w pracy

 

Czy wiesz, że…

…pracodawca ma obowiązek szanować Twoją godność?

A to oznacza, że pracodawcy nie wolno wykorzystywać swej przewagi na rynku pracy i poniżać pracowników, czy też nimi „pomiatać” (art. 111 k.p.).

W praktyce zdarza się, że pracodawca wykorzystuje obawę pracownika przez zwolnieniem z pracy i poniża go czynami (np. obraźliwe gesty, słowa) lub celowymi działaniami (pogarsza warunki pracy pracownika, jego wynagrodzenie, czy ogranicza przysługujące mu uprawnienia).

Pracodawca narusza przepisy także wtedy, gdy wydaje pracownikowi polecenia służbowe, które swoją treścią i formą uchybiają godności człowieka (np. „Ty czarny skocz na pocztę z papierami, a po drodze kup banany”). Tak samo, gdy formułuje nieprawdziwe lub obraźliwe oskarżenia (np. „Każdy arab to terrorysta”). W efekcie takiego traktowania pracownik traci poczucie własnej wartości…

 

Nie gódź się na uwłaczające traktowanie! Reaguj!

W przypadku rażącego naruszenie przez pracodawcę obowiązku poszanowania godności i dóbr osobistych, pracownik może:

  • rozwiązać stosunek pracy z winy pracodawcy (art.      55 § 11 k.p.) - w takim przypadku pracownikowi przysługuje      odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli      umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania      określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni;
  • niezależnie      od odpowiedzialności za naruszenie podstawowych praw pracowniczych,      pracownikowi przysługuje również roszczenie cywilnoprawne na podstawie      art. 24 k.c.

 

Czy wiesz, że…        

…mobbing także narusza godność pracownika?

Mobbing w pracy polega na wrogim i nieetycznym, systematycznie powtarzającym się zachowaniu (art. 943 k.p.). Może być skierowany wobec jednej lub kilku osób (np. pracodawca nie lubi pań z działu księgowości i daje temu wyraz na każdym kroku).

Sama nazwa mobbing nie brzmi zbyt groźnie, natomiast „efekty” takich działań potrafią być zatrważające. Mobbing może bowiem doprowadzić do psychicznego, psychosomatycznego i społecznego „wyniszczenie” pracownika, czy wręcz do jego samobójstwa.

Szczególnie ważny jest w tym przypadku aspekt zdrowotny całego zagadnienia, co odróżnia zjawisko mobbingu od zwyczajnego konfliktu. Pod wpływem mobbingu osoby poszkodowane zostają marginalizowane i poniżane – stają się bezradne oraz tracą możliwość obrony.

 

Nie daj się mobbingować i nie pozwól mobbingować innych! Reaguj!

W razie mobbingu pracownik może:

  • rozwiązać stosunek pracy z winy pracodawcy      (art. 55 § 11 k.p.) - w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie      w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę      została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy -      w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni;
  • dochodzić odszkodowania za rozwiązanie stosunku pracy z tego powodu w      wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę w danym roku      kalendarzowym (art. 943      § 4 k.p.),w      2014 r. jest to 1.680 zł.;
  • dochodzić zadośćuczynienia w razie rozstroju zdrowia (art. 943 § 3      k.p.).

 

Czy wiesz, że…

…w pracy obowiązuje zakaz dyskryminacji i masz prawo go egzekwować?

Co oznacza zakaz dyskryminacji? Pracodawca nie może ograniczać uprawnień pracowniczych, nakładać większych obowiązków lub pogarszać warunki pracy z uwagi na cechy osobiste pracownika (np. kolor skóry, wyznanie lub preferencje seksualne), jeśli nie mają one nic wspólnego z jego kwalifikacjami na danym stanowisku. Dyskryminacja w pracy to naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Ujmując rzecz najprościej – dyskryminacja w pracy to pozbawienie lub ograniczenie praw pracownika albo nierównomierne traktowanie ze względu na kryteria, które nie mają nic wspólnego z jego „fachowością”. Pracodawcy nie wolno różnicować sytuacji prawnej pracowników według takich kryteriów (negatywnych), jak płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, orientacja seksualna itp.

Co ważne - zakaz dyskryminacji „działa” w obie strony, co oznacza, że przejawem dyskryminacji jest także uprzywilejowywanie jednych pracowników, np. z powodu przynależności do określonej partii, wyznania, rasy, orientacji seksualnej, płci, „kosztem” innych (np. pracodawca wyraźnie faworyzuje pracowników płci męskiej oferując im wyższe stawki wynagrodzenia za tę samą pracę).

Podobnie publiczne wyrażanie negatywnych poglądów przez pracodawcę (mowa nienawiści) wobec m.in. rasy, przekonań, orientacji seksualnej czy płci pracownika, może stać się przyczyną i przejawem jego dyskryminacji w stosunkach pracy.

Pamiętaj, że tak, jak we wszystkim, warto zachować zdrowy osąd. Dyskryminacją nie jest każde nierówne traktowanie jednostki lub grupy w porównaniu z innymi, ale tylko takie, które jest krzywdzące, nieuzasadnione z punktu widzenia sprawiedliwości opartej na równym traktowaniu wszystkich znajdujących się w takiej samej sytuacji.

 

Walcz z wszelkimi przejawami dyskryminacji! Reaguj!

Dyskryminowany pracownik ma prawo:

  • rozwiązać stosunek pracy z winy pracodawcy      (art. 55 § 11 k.p.) - w takim przypadku pracownikowi przysługuje      odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli      umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania      określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni;
  • domagać się odszkodowania w wysokości nie      niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę w danym roku kalendarzowym      (art. 183d k.p.), w 2014 r. jest to 1.680 zł.

Baza PPOP

 BPPOPmax

Grantodawcy

                            

         

                                                                                          

Patronat honorowy

Go to top

Ta strona internetowa używa plików Cookie. Używanie ich to strategiczna metoda działania większości stron internetowych. Jeżeli nie zgadzasz się z ich polityką zamknij przeglądarkę. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information